Kalite Politikamız

AnasayfaKalite Politikamız

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Kalite Politikamız

Seviye Belgelendirme olarak sunmakta olduğumuz Personel Belgelendirme hizmetlerini, başvuruda bulunmuş veya bulunacak olan tüm ilgili tarafların bütün gereksinimlerini göz önüne bulundurarak yasal mevzuatlar çerçevesinde, çevre ve iş sağlığı kurallarını gözeterek sürdürmektedir.
Personel Belgelendirme faaliyetlerinin tamamında Tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirliğin sürdürülmesi prensipleri ile çalışmayı ilke edinmiş ve tüm çalışanlarımızca benimsenmiştir. Tüm belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğin ve gizliliğin sağlanması için gerekli tüm güvenceler oluşturulmuştur.
Tüm hizmetlerimiz, Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları çerçevesinde sunulmaktadır.
Bunları sağlamak üzere Kalite Politikalarımız ,
Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Politikamız ,
· Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak
· Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınması sağlamak
· Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak
· Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek
· Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak
· Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesini sağlamak
Fırsat Eşitliğine Yönelik Politikamız ,
· Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ,
· Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişimi sağlamak
· Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlamak
· Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak
Kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik Politikamız ,
· Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak
· Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerini sağlamak
İç doğrulamaya yönelik Politikamız ,
· Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
· İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve sınav yapıcılar ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak
· İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak
· İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak
İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesine yönelik Politikamız ,
· Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak
· Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak
· Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini sağlamak
· Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak
İş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimine yönelik Politikamız ,
· Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak
· İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlamak
· Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak
· İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak
· İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak
Personel Eğitimi ve Geliştirmeye yönelik Politikamız,
· Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak
· Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını yürüttüğüm politikalar doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak
· Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak
· Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlamak
Belgelerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik Politikamız,
· Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi sağlamak,
· Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesini sağlamak
· Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize ederek kayıt altına alınması sağlamak
· Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırım sağlamak
Uygun olmayan faaliyetlere yönelik Politikamız,
· Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
· Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak
Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik Politikamız,
· Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınmasını ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini sağlamak
· Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesini ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak
· Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesini sağlamak
· Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumlarının ortadan kaldırılmasını sağlamak
· Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbirler almak
· Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamak
Bu politika ve hedeflerimizi gözden geçirerek sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmekteyiz.

Genel Müdür

Shopping Basket