İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5

Anasayfa İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5

İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5) Belgesi Meslek Tanımı:

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uygun çalışan; iş organizasyonu ile ilgili işlemleri yürüten, süreçlerde kullanılan çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarının yapılmasını sağlayan, planlı bakımları ve sonrasında elektriksel ayarları yapan, işletme içinde tesisatın kurulum öncesi denetimlerini yapıp tesisatın çalışırlığını kontrol ederek kurulum, yer değiştirme ve söküm işlemlerini gerçekleştiren, elektrik tesisatı bakım ve onarım işlemlerini yapan, elektriksel arızaların onarımını gerçekleştiren, bakım sonrası kontrolünü yapan, topraklama tesisatının bakım ve kontrolünü yapan, yapılan bakımların ve onarımların sonuçlarını raporlayan, meslekî gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli meslek elemanıdır.

0532 113 09 45  veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1. AMAÇ

Bu program, 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 Belgeli adayının üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılan elektriksel tüm donanım ile, üretim sahası içinde yer alan elektrik devre ve sistemlerinin çalışma sürekliliğini sağlamak, bunlara ait gerekli bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek ve meydana gelen arızaları tespit ederek gidermek için uygun vasıflara sahip adayların bu program ile niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesini amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

13UY0121-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

13UY0121-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi13UY0121-5/A3 Elektriksel iş organizasyonu  ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme
2.2 Seçmeli Birimler

13UY0121-5/B1 Elektriksel Arızaların Onarımı

13UY0121-5/B3 Planlı Bakım İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Alternatif: A1, A2, A3, B1, B3

2.1.1 (T1) İşletme Elektrik Bakımcısı Teorik Sınav

Bu yeterlilikte zorunlu olan A1,A2,A3 ve şeçmeli B1,B3 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar, çoktan seçmeli test (T1) olarak yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az aşağıdaki tabloda belirtilen Başarı Notu oranında doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır. Her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu(en az)Soru SayısıSınav Süresi(soru başına)
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriT170251 dk
A2Kalite Yönetim SistemiT170101 dk
A3Elektriksel iş organizasyonu  ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve DenetlemeT170151 dk
Seçmeli BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu(en az)Soru SayısıSınav Süresi(soru başına)
B1Elektriksel Arızaların OnarımıT170101 dk
B3Planlı Bakım İşlemleriT170101 dk
2.1.2 (P1) İşletme Elektrik Bakımcısı Belgesi Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte A1, A2,A3 Zorunlu ve B1,B3 seçmeli yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı-5 Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Performans sınavı ayrı ayrı uygulanır.Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek adayın başvurmuş olduğu alternatif gruplandırmaya göre LS.098 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISIPerformans Sınavı kontrol ve listelesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 70 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSoru SayısıSınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriP170Performans   15 dk.
A2 Kalite Yönetim SistemiP170Performans20 dk.
A3 Elektriksel iş organizasyonu  ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve DenetlemeP170Performans   20 dk.
ŞEÇMELİ BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSoru SayısıSınav Süresi
B1 Elektriksel Arızaların OnarımıP170Performans   20 dk.
B3 Planlı Bakım İşlemleriP170Performans20   dk.
2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı-5 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Uygulamalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir. Sınavın yazılı ya da uygulamalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

13UY0121-5İşletme Elektrik Bakımcısı Yayın Tarihi 16.01.2013 rev 00

4. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Belge yenileme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, işletme elektrik bakımcısının 24 aydan daha fazla işletme elektrik bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir .

  1. Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
  2. Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,
  2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı(P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket