Görüntü Ve Ses Sistemleri Elemanı Seviye 4

Anasayfa Görüntü Ve Ses Sistemleri Elemanı Seviye 4

Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) Belgesi Meslek Tanımı:

iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini alarak kalite gereklilikleri doğrultusunda, iş organizasyonu yapan, görüntü sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapan, uydu sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapan, ses sistemlerinin kurulum, söküm, bakım ve onarımını yapan, ışıklandırma sistemlerinin kurulum, söküm, bakım ve onarımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Bu belge birden fazla mesleği kapsadığından kaynaklı seçmeli birimlere ayrılmıştır. Yaptığınız işle ilgili en az bir tane seçmeli birim veya birden fazla seçerek sınava girip mesleğinizi belgelendirebilirsiniz.

B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri

B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri

B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri

Meslek danışmanına aşağıdaki numaradan ulaşarak beraber karar verebilirsiniz.

0532 113 09 45  veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1. AMAÇ

Bu program 17UY0287-4 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) Belgesi mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için, adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Zorunlu Birimler

17UY0287-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu veMesleki Gelişim Faaliyetleri
2.2 Seçmeli Birimler17UY0287-4/ B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri17UY0287-4/ B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri17UY0287-4/ B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleriBirimlerin Gruplandırılma AlternatifleriAdayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik biriminden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

2.1.1 (T1) Teorik Sınav

Bu yeterlilikte zorunlu olan A1 zorunlu birim ve B2,B3,B4 seçmeli yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar, çoktan seçmeli ve Doğru-Yanlış test sorularından oluşur, (T1) olarak yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam Yazılı sınavda soruların en az % 70′ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır

A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve 5 soruluk Doğru-yanlış sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi 45 dk.dır.

B2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 8 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve 2 soruluk Doğru-yanlış sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi 18 dk.dır.

B3 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 8 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve 2 soruluk Doğru-yanlış sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi 18 dk.dır.

B4 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 16 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve 4 soruluk Doğru-yanlış sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi 36 dk.dır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır. Her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilir.Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 A1 birimin sınavından başarılı olması gerekir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte A1,Zorunlu ve B2,B3,B4 seçmeli yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 17UY0287-4 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Performans sınavı ayrı ayrı uygulanır. Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.

Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir ve başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek adayın başvurmuş olduğu alternatif grupladırmaya göre LS.099 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Performans Sınavı kontrol liste/listelerine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Başarı Ölçütü:Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 70 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSoru SayısıSınav Süresi
B2Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri          P170Uygulama60         dk
B3Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleriP170Uygulama60         dk
B4Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleriP170Uygulama   60       dk

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Uygulamalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir. Sınavın yazılı ya da uygulamalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı 17UY0287-4 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) olduğu bölümden muaf tutulur.

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

17UY0287-4Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Yayın Tarihi 08.02.2017 rev 00

4. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Belge yenileme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar.

  1. Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
  2. Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,
  2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı(P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket