Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Anasayfa » Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi;

Bireyin söz konusu Ulusal Yeterliliklere ’de belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri ilgili Ulusal Yeterliliklere ’de tanımlanan geçerlilik süreleri sonunda belgelerini yenilemeye tabidir. Söz konusu belge yenileme işlemlerinin nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin yöntemler ilgili Ulusal Yeterliliklere ’de ve ilgili usul esaslar ile tanımlanmıştır.

Ülkemizde yaşanan iş kazalarını asgariye indirilmesi, çalışma hayatında verimliğinin ve etkinliğin sağlanması amacıyla 04/04/2015 tarihinde kabul edilen 6645 sayılı Kanun ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlığımızca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Mesleki yeterlilik sınavları, gerçek iş ortamında gerçek ekipmanlarla teorik ve pratik olarak iki aşamalı yapılan maliyeti yüksek olan sınavlar olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğu sebebiyle çalışanlara ve işverenlere ilave mali yük getirilmemesi amacıyla, İşsizlik Sigortası Fonunun da amacına uygun olarak çalışanların menfaatine teşvik mekanizması hayata geçirilmiştir.

Çalışma hayatının disipline edilmesi, iş kazalarının asgariye indirilmesi, çalışanların mesleki yeterliliklerinin uluslararası akredite Mesleki Yeterlilik Belgesi ile belgelendirilmesi, üretimde ve hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak ve son olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli işgücünün tesis edilmesi amacıyla mesleki yeterlilik belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli birçok meslekte zorunlu hale getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Tanıtım Kitapçığı

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.
Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki “yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden” sorgulama yaparak öğrenebilir.
Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür ve bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

Bir Kişi Birden Fazla Ulusal Yeterlilik İçin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olabilir mi?

Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. Kişi kendisini geliştirerek ya da hâlihazırda sahip olduğu diğer alan(lar)da bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayarak, yatay ve dikey geçişlerle farklı ulusal yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Özellikleri ve Avantajları Nelerdir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli iş gücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler. Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir. Ulusal yeterlilikler yaygın ve enformel öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir. Ulusal yeterlilik sistemi açık, şeffaf, güvenilir ve kalite güvencesi sağlanmış bir sistemdir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tüm sınav ve belgelendirme faaliyetleri MYK web portalı üzerinden yürütülmekte, tüm sınavlar yeniden değerlendirmeye imkan verecek şekilde sesli ve görüntülü kayıt altına alınmakta, Kurumca belirlenmiş matbaa tarafından basılan kare barkodlu belgeler hologramlı şekilde sahiplerine ulaştırılmaktadır. MYK mesleki yeterlilik belgeleri iki dilli (İngilizce ve Türkçe) olarak basılmaktadır. Bireylerin talebi üzerine belgelerin Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olarak basılması mümkündür. İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmektedir. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmektedir. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler oldu. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Hangi Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olunabilir?

5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Mesleki Yeterlilik Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda Mesleki Yeterlilik Belgesi yer almaktadır.

Diğer Zorunluluklar:

Bakanlıklar ve diğer kamu kurumları tarafından çıkarılan ikincil mevzuat ile belge zorunluluğu kapsamında yer almayan mesleklerde de MYK mesleki yeterlilik belgeleri zorunlu hale getirilmiştir. Örneğin İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale Belgesi) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik, Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Okul Servis Araçları Yönetmeliği, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, TS 13906 Standardı, vb.

Zorunluluk Kapsamındaki Meslekler için tıklayınız

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÖRNEĞİ VE ÖZELLİKLERİ

Shopping Basket