Cep Telefonu Tamir Bakım Ve Onarımcısı Seviye 4

Anasayfa » Cep Telefonu Tamir Bakım Ve Onarımcısı Seviye 4

Cep Telefonu Tamir Bakım Ve Onarımcısı Belge Zorunluluğu:

1221 sayılı ve 22 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişilerin TS 13906 standardına uygunluklarını gösteren Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu standardın 4.4.2 maddesine göre iş yerinde elektronik veya haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip veya cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka işyerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman eleman bulunmalıdır.

Bu kapsamda söz konusu işyerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin 19UY0402-4 Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir. Bu belge sayesinde Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı Ustalık Sınavlarına girme koşulları kalkmakta olup, İlgili kurumlara müracaat ederek Ustalık belgesi için sınavlara girip alabilirsiniz.

0532 113 09 45   veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1. AMAÇ

Bu program 19UY0402-4 Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı Belgesi (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda verimliliğin artırılması için, Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcı belgesini alabilmeniz için aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler
19UY0402-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma19UY0402-4/A2: Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı
2.1.1 (T1) Cep Telefonu Tamir Bakım Ve Onarımcısı Belgesi Teorik Sınav:
 • Bu yeterlilikte zorunlu olan A1,A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar, çoktan seçmeli sorularından oluşur (T1).Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
 • Aday her bir birimden 100 tam Yazılı sınavda soruların en az % 60’na doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu(en az)Soru SayısıSınav Süresi(soru başına)
A1Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaT160201,5 dk
A2Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve OnarımıT160301,5 dk

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır. Her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilir.Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 A1 birimin sınavından başarılı olması gerekir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

2.1.2 (P1) Cep Telefonu Tamir Bakım Ve Onarımcısı Belgesi Performansa Dayalı Sınav
 • Bu yeterlilikte A2 Zorunlu yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
 • A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 birimi beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 19UY0402-4Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Performans sınavı ayrı ayrı uygulanır.
 • Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
 • Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.
 • Sınav sırasında adayın performansı izlenir ve başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.80 Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Başarı Ölçütü:Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSoru SayısıSınav Süresi
A1+A2Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı   P180Uygulama45 dk
2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Uygulamalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir. Sınavın yazılı ya da uygulamalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı 19UY0402-4 Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) olduğu bölümden muaf tutulur.

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

19UY0402-4Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4 ) Yayın Tarihi 21.10.2019
Rev. 00

4. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Belge Yenileme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar.

 1. Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
 2. Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,
 2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı(P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket