Servis Görevlisi Seviye 2

Anasayfa » Servis Görevlisi Seviye 2

1.AMAÇ

Bu program, 12UY0093-2 Servis Görevlisi (Seviye 2) yiyecek içecek sektöründeki servis hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Zorunlu Birimler

12UY0093-2/A1 İş Sağlığı, Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı

12UY0093-2/A2 İş Organizasyonu

12UY0093-2/A3 Servis Öncesi İşlemler

12UY0093-2/A4 Servis İşlemleri

12UY0093-2/A5 Gün/Vardiya Sonu İşlemler

12UY0093-2/A6 Periyodik İşlemler

12UY0093-2/A7 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler

2.1.1 Teorik Sınav

Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1,A2,A3,A7 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) veya (T2) Açık uçlu sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.Teorik sınava girecek adaylar T1 veya T2 yönteminden istediklerini seçebileceklerdir T2 yöntemini tercih eden ve öğrenim düzeyini belgeleyemeyen adayların teorik sınava alınabilmesi için asgari 50 -100 kelimelik bir metin okutulup yazdırılarak okuryazar oldukları tespit edilip sınava öyle alınacaklardır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu(en az)Soru SayısıSınav Süresi(soru başına)
A1İş Sağlığı, Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma MevzuatıT170  181 dk
A2İş OrganizasyonuT170   51 dk
A3Servis Öncesi İşlemlerT170   81 dk
A7Mesleki Gelişime İlişkin FaaliyetlerT170   41 dk

2.1.3(T1) Açık Uçlu Sözlü Sınav

Bu yeterlilikte zorunlu birim olan A1,A2,A3,A7 yeterlilik birimi için T2 Açık Uçlu Sözlü sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, Bu birimler için 12UY0093-2 Servis Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini ve senaryoyu sağlayacak şekilde Açık uçlu sözlü sınav olarak yapılır.

Zorunlu
Birimler
Sınav ŞekliBaşarım Notu(en az)Soru SayısıSınav Süresi(soru başına)
A1               İş Sağlığı, Güvenliği Faaliyetleri ve                                                                                                                  T2      70                           13                                         30 DKÇevre Koruma Mevzuatı
A2                 İş Organizasyonu                                                                                                                                              T2      70                           4                                           30 DK
A3                 Servis Öncesi İşlemler                                                                                                                                     T2        70                           6                                          30 DK
A7                 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler                                                                                                               T2    70                             3                                           30 DK

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte A2, A3, A4, A5 ve A6 birimlerinden performans sınavı yapılmaktadır.

Adayların, performans sınavlarında 12UY0093-2 Servis Görevlisi (Seviye 2) zorunlu birimlerde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Aday zorunlu olan yeterlilik birimlerinin sınavından başarılı olmalıdır.Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 12UY0093-2 Servis Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.093 Servis Görevlisi PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi ve sınavın Genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Sınav süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

      A6                  Periyodik İşlemler                                              P1       70           Uygulama            15 dk

ZORUNLU BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSoru SayısıSınav Süresi
A2İş Organizasyonu   P170Uygulama15 Dk.
A3Servis Öncesi İşlemler  P170Uygulama          15 dk.
A4                        Servis İşlemleri  P170Uygulama        15 dk
A5                    Gün/Vardiya Sonu İşlemler  P170Uygulama          15 dk
  1. 2.3Ölçme ve Değerlendirme
Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın, teorik ve performansa dayalı uygulama sınavlarından oluşan iki bölümlü sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulamalı sınav ardıl olarak gerçekleştirilecektir.Teorik ve uygulamalı sınav ardıl olarak gerçekleştirilecektir.
Teorik sınava girecek adaylar T1 veya T2 yönteminden istediklerini seçebileceklerdir T2 yöntemini tercih eden ve öğrenim düzeyini belgeleyemeyen adayların teorik sınava alınabilmesi için asgari 50 -100 kelimelik bir metin okutulup yazdırılarak okuryazar oldukları tespit edilip sınava öyle alınacaklardır. Performansa dayalı uygulama sınavında adaylar A2, A3, A4, A5 ve A6 birimlerinden gerçekleştirilen uygulama sınavlarını tek tek alınıcak olup yapılan değerlendirmede o birim için belirlenen ölçütü sağlayarak başarılı olması gerekmektedir.

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır.

  1. 2.4Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

12UY0093-2 Servis Görevlisi (Seviye 2) Yayın Tarihi 07.11.2012 Rev 01

4. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Belge Yenileme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

–                      Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.

–             Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket