Ahşap Kalıpçı Seviye 3

Anasayfa » Ahşap Kalıpçı Seviye 3

Ahşap Kalıpçı Belgesine Sahip Kişi Ne İş Yapar?

Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişi, İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, planın zemine uygulanması için ip iskelesi yapan, kalıp kurma öncesi hazırlık yapan (aksları belirleyen, dikmeleri hazırlayan, temel, kolon ve kiriş kalıpları için kanatlar hazırlayan), ahşap kalıbı yapan (temel kalıbı, kolon kalıbı, perde kalıbı, kiriş kalıbı, döşeme kalıbı ve merdiven kalıbı yapan), beton döküm öncesi ve beton döküm sürecinde kalıp kontrolü yapan, kalıbı söken, kalıbı bir sonraki işe hazırlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  1. AMAÇ

Bu program, Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ahşap kalıpçılığı içerisinde çeşitli kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar içerisinde özellikle betonarme yapıların inşasında ahşap kalıpçılığının çok yaygın olarak yer aldığı görülmektedir. Bu bakımdan ahşap kalıpçısı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

  1. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

2.1.1 (T1) Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi Teorik Sınav

A1, A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında  boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

2.1.2 (T2) Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi Mülakata  Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte A2 yeterlilik birimi için mülakat sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, mülakat sınavlarına tek tek alınırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Ahşap Kalıpçı Seviye – 3 (11UY0011–3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Mülakat sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde soru listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür. 100 tam puan üzerinden (T2) Mülakata dayalı sınav için en az 60 puan alması gerekir.

2.1.3 (P1) Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte A1, A2 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Ahşap Kalıpçı Seviye – 3 (11UY0011–3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Adayın başarılı sayılması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav için en az 80 puan alması gerekir.

Performans sınavında  Adayın Performansı  Değerlendirici tarafından  ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.030 Ahşap Kalıpçı Performans Sınavı Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.  Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2.2 Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Ahşap Kalıpçı Belgesi Seviye – 3 Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1 ve A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içinde iki ücretsiz sınav hakkı daha kullanabilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

  1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

11UY0011–3 Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 3 Yayın Tarihi 26.04.2011 (REV-02/2013)

  1. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
– Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
c) Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti adaydan alınır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Başvuru İçin Gerekenler :
Kimlik fotokopisi,
Sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu’nu; bilgi@seviyebelgelendirme.com
adresine e-posta atabilirsiniz.
Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Shopping Basket