Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Anasayfa Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Sorumlu Emlak Danışmanı Kimdir?

Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Kişi, İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, stratejik pazarlama planlamasının yapılmasına, ürün geliştirme çalışmaları ile müşteri ilişkileri yönetim sisteminin geliştirilmesine katkı veren, ürün fiyatlandırma ve tutundurma çalışmalarının yanı sıra ürün dağıtım ağı ilişkilerini yürüten, işletmenin bütçeleme çalışmalarına katkı veren, iş geliştirme ve verimlilik çalışmalarını yürüten, pazarlama biriminde kendisine bağlı personeli yöneten ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan nitelikli kişidir.

Sınav hakkında bilgi, Sınav tarihleri ve Kayıt için 0850 259 41 03 – 0532 113 09 45 telefon numaralarını arayabilirsiniz.

Emlak Belgesi MYK nasıl alınır?

Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesini almak için, yazılı ve uygulamalı sınava girip ikisinde başarılı olmanız gerekmektedir. Yazılı sınav test şeklinde yapılmakta olup, uygulama sınavı da mülakat şeklinde yapılmaktadır. Uygulama sınavında; normal iş hayatınızda müşteriye istediği koşullarda yer bulma, yeri gösterme ve kiralama, satma işlemlerini sınavda yapılmaktadır. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Emlak Danışmanları MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluğu nedir?

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca  Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinn 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 1. AMAÇ
  Bu program, 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
  2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
  2.1Zorunlu Birimler
  A1 İSG, Çevre ve Kalite
  A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
  A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

  2.1.1 Teorik Sınav
  Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1– A2 – A3 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
  Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
  Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
  A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
  A2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
  A3 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
  Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.
  A1,A2 ve A3 Yeterlilik Biriminden %70başarı sağlanması gerekmektedir.
  2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
  Bu yeterlilikte A2 ve A3 birimlerinde performans sınavı yapılmaktadır.
  Adayların, performans sınavlarında 17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu, 17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri birimlerinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
  Aday zorunlu olan A2 ve A3 yeterlilik birimleri sınavından başarılı olmalıdır.
  Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
  Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.073-SED5-A2-1 Sorumlu Emlak Danışmanı Sınav Yapıcı Yönergesi ve Performans Kontrol Listesi S5 – A2 ve LS.073-SED5-A3-1 Sorumlu Emlak Danışmanı Sınav Yapıcı Yönergesi ve Performans Kontrol Listesi S5-A3 Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.
  Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
  Sınav süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
ZORUNLU ve SEÇMELİ BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSınav Süresi
A2Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş OrganizasyonuUygulamaP17035 dk.
A3Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleriUygulamaP17050 dk.

 2.3 Ölçme ve Değerlendirme
Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1,A2 ve A3 birimlerinin girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
2.4 Diğer Şartlar
2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
2.4.5SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
3. REFERANSLAR
Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
İlgili Yeterlilik
(17UY0333-5 )  Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye-5 Yayın Tarihi 29.11.2017 rev 00
4. BELGELENDİRME PROSESİ
Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
4.1 Adayda Aranan Şartlar
Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
4.2 Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
4.3 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
4.4 Yeniden Belgelendirme
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
– 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
c) Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket
Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket