Kahve Bar Görevlisi (Barista) Seviye 4

Anasayfa » Kahve Bar Görevlisi (Barista) Seviye 4

Kahve Bar Görevlisi (Barista) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen tek belgedir. Bu belgenin Uluslararası Akreditasyonu olup, Yurt İçinde ve Yurt dışında belge tanınırlığı ve Yüksek Kalite, Tam Güvence sayesinde belgeyi almaya hak kazanan kişilerin bilgi ve tecrübesinden kuşku duyulmamaktadır. Kahve Bar Görevlisi (Barista) Mesleki yeterlilik sınavı teorik ve uygulamalı sınav olarak yapılmaktadır.

 0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bu belge sayesinde:

Bu belgeye sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği yangın ve acil durum prosedürlerini açıklar.
 • Çevresel risk faktörlerini ve etkilerini açıklar.
 • Gıda güvenliği ve hijyen kurallarını ifade eder.
 • Kalite yönetim sistemi prosedürlerini ifade eder.
 • Konuk memnuniyetinin nasıl sağlanacağını açıklar.
 • İşi ile ilgili faaliyetleri yapar.
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri açıklar.
 • Sorumlu olduğu alanı temizleyerek malzemeleri temin eder.
 • Servise hazırlık yapar.
 • Sipariş ve hesap alır.
 • Servis sırasında oluşan kazalar ve konukların istek ve şikâyetleriyle ilgilenir.
 • Sıcak içecek servisi hazırlıklarını yapar.
 • Sıcak içecek servisi yapar.
 • Soğuk içecek servisi yapar.
 • Yiyecek ürünleri servisi yapar.
 • Yiyecek ve içecekleri muhafaza eder.
 • Makine, donanım ve çalışma alanının temizliği ve kontrolünü yapar.

Belgelendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

1.AMAÇ

Bu program,15UY0216-4 Kahve Bar Görevlisi (Barista) yiyecek içecek sektöründeki Kahve Bar Görevlisi (Barista) mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Zorunlu Birimler

15UY0216-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma15UY0216-4/A2 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri15UY0216-4/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim15UY0216-4/A4 Servis Öncesi İşlemler15UY0216-4/A5 Servis İşlemleri15UY0216-4/A6 İçecek ve Yiyecek Servisi15UY0216-4/A7 Gün / Vardiya Sonu ve Periyodik İşlemler

2.1.1 Teorik Sınav

Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1,A2,A3,A6 birimlerinin teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir.A4, birimi Servis Öncesi İşlemler,A5 birimi Servis İşlemleri ve A7 Gün / Vardiya Sonu ve Periyodik İşlemlerbirimlerinin teorik sınavı bulunmamaktadır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu(en az)Soru SayısıSınav Süresi(soru başına)
A1İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre KorumaT180   81 dk
A2Gıda Güvenliği ve Kalite YönetimT180     111 dk
A3İş Organizasyonu ve Mesleki GelişimT180    51 dk
A6İçecek ve Yiyecek ServisiT180     10        1 dk

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte A1 ve A2 biriminde performans sınavı yapılmamaktadır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Bu yeterlilikte zorunlu olan A3,A4,A5,A6,A7 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı yapılır. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır. Performans sınavındaAdayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın sınavına son verilir.Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Adayların, performans sınavlarında 15UY0216-4 KAHVE BAR GÖREVLİSİ (BARİSTA) (Seviye 4) zorunlu birimlerde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Aday zorunlu olan yeterlilik birimlerinin sınavından başarılı olmalıdır.Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 15UY0216-4 KAHVE BAR GÖREVLİSİ (BARİSTA) (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.91 Barista PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Sınav süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLER     Sınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi
A3İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim80Uygulama                  15 dk
A4Servis Öncesi İşlemler80Uygulama                  30 dk
A5                                      Servis İşlemleri80Uygulama      30 dk
A6İçecek ve Yiyecek Servisi80Uygulama      60 dk
A7Vardiya Sonu ve                                            80                           Uygulama     30 dkPeriyodik İşlemler80Uygulama      30 dk
 1. 2.3Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 15UY0216-4 KAHVE BAR GÖREVLİSİ (BARİSTA) (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Belge almaya hak kazanmak için adayın zorunlu birimlerin hepsinden başarılı olunması gerekir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

 1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

15UY0216-4 Kahve Bar Görevlisi (Barista) (Seviye 4)Yayın Tarihi 22.07.2015 Rev00

 1. BELGELENDİRMEPROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Belge Yenileme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

–                      Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.

–             Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

 1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket