PVC Doğrama Montajcısı (14UY0195-3/00)

6.600,00

Açıklama

 1. P.V.C. Doğrama Montajcısı Kimdir?
  PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişi, İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, çeşitli binalarda P.V.C. doğramaların projeye uygun olarak ön hazırlık, montaj, ayar ve test işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir. 0534 086 02 13  veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  1. AMAÇ
   Bu program, PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik BelgesiSeviye 3 (14UY0195-3) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
  2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
   2.1 Zorunlu Birimler
   14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma
   14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi
   2.1.1 (T1) Teorik Sınav
   A1-A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
   Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
   Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
   Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
   Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
   Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorularından oluşur.
   2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav
   Bu yeterlilikte A1, A2 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
   Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için PVC Doğrama Montajcısı Seviye – 3 (14UY0195-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
   A1,A2 yeterlilik biriminde Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
   Performans sınavında Adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.059 PVC Doğrama Montajcısı Performans Sınavı Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
   2.3 Ölçme ve Değerlendirme
   Sınavlar, PVC Doğrama Montajcısı Seviye – 3 (14UY0195-3) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
   Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
   Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1, A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
   2.4 Diğer Şartlar
   2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
   2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
   2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
   2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
   2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
   3. REFERANSLAR
   Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
   İlgili Yeterlilik
   14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3
   4. BELGELENDİRME PROSESİ
   Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
   4.1 Adayda Aranan Şartlar
   Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.
   4.2 Belgelerin Teslimi
   Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
   4.3 Belgenin Kaybedilmesi
   Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
   4.4 Yeniden Belgelendirme
   Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
   – Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
   – Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
   – Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması ve PVC Doğrama Montajcısı olarak fiilen toplam 18 ay çalıştığını belgelendirmesi durumunda, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
   – Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
   – Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.
   4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket
   Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
   5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
   Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
   Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
Shopping Basket