Tepeüstü Mh. Örnek Sk. No:1 D:5 (Akbank üstü) Ümraniye – İstanbul

Kamyon Şoförü (17UY0326-3/00)

Henüz hiç yorum yok.

Bu program, KAMYON ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 (17UY0326-3/00) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

3,200.00

Açıklama
 1. Kamyon şoförü Kimdir?
  İş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş kamyon ile yurt içi yük ve eşya taşımacılığı yapan nitelikli kişidir.
  1. AMAÇ
  Bu program, KAMYON ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 (17UY0326-3/00) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
  2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
  2.1 Zorunlu Birimler
  A1: İSG, Çevre ve Kalite
  A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma
  2.1.1 (T1) Teorik Sınav
  Bu yeterlilikte zorunlu olan A1, A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar çoktan seçmeli test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
  Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.
  Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
  Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

  Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru Sayısı

  Sınav Süresi (soru başına)

  A1İSG, Çevre ve Kalite    T160202 dk
  A2Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma   T160152 dk

  2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav
  Bu yeterlilikte A1, A2 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
  A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
  Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Kamyon Şoförü Seviye 3 (17UY0326-3/00) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
  Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
  Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.072-KŞ3 KAMYON ŞOFÖRÜ Performans Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
  Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.
  Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
  Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru Sayısı

  Sınav Süresi (soru başına)

  A1 İSG, Çevre ve Kalite ile A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma P180Performans180 dk.

  2.3 Ölçme ve Değerlendirme
  Sınavlar, 13UMS0379-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
  Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.
  Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1, A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
  2.4 Diğer Şartlar
  2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
  2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
  2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
  2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
  2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
  3. REFERANSLAR
  Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
  Belgelendirme Standardı : 13UMS0379-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
  Değerlendirme Standardı : 17UY0326-3 Kamyon Şoförü – Seviye 3 Revizyon No:00
  4. BELGELENDİRME PROSESİ
  Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
  4.1 Adayda Aranan Şartlar
  Kamyon Şoförünün (Seviye 3);
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
  SRC 4 mesleki yeterlilik belgesine,
  Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
  Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.

  4.2 Belgelerin Teslimi
  Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
  4.3 Belgenin Kaybedilmesi
  Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
  4.4 Yeniden Belgelendirme
  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
  i. Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
  ii. Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.
  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, ““4.1- Adayda Aranan Şartlar”” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt,
  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)
  c) Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.
  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
  4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket
  Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
  5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
  Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
  Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.