Alçı Levha Uygulayıcısı (12UY0054-3/01)

7.100,00

Açıklama

 1. AMAÇ

Bu program, Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 (12UY0054-3) REV.01 Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 1. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Zorunlu Birimler

 • 12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
 • 12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama İşlemleri

2.1.1 (T1) Teorik Sınav

 • A1, A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ını doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular; Doğru-Yanlış İfade Soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur.

Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma : Sınav Şekli: T1, Başarım Notu (en az):60, Soru Sayısı : 10, Sınav Süresi (soru başına): 1,5 dk

A2 Alçı Levha Uygulama İşlemleri: Sınav Şekli: T1, Başarım Notu (en az):60, Soru Sayısı : 17, Sınav Süresi (soru başına): 1,5 dk

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

 • Bu yeterlilikte A2 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye – 3 (12UY0054-3) REV.01 Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Adayın başarılı sayılması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda 100 tam puan (P1-A2) Performansa dayalı sınav için en az 80 puan alması gerekir.
 • Performans sınavında Adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.031-REV01 Alçı Levha Uygulayıcısı Performans Sınavı Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.  Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

A2 Alçı Levha Uygulama İşlemleri: Sınav Şekli: T1, Başarım Notu (en az):80, Sınav Süresi (soru başına): 240 dk

2.2 Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye – 3 (12UY0054-3) REV.01 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde bir kere daha (Fon kullanımlarında sınav hakkı değişebilir) ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Belge almaya hak kazanmak için adayın A2 biriminden başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

 • 2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
 • 2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • 2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
 • 2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
 • 2.4.5SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
 1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

12UY0054-3  Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 REV.01 Yayın Tarihi 17.03.2021 (REV-01/2021)

 1. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini telefon ,mail veya kuruma gelerek talep edebilir. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4   Yeniden Belgelendirme

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
 •  Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
 •  Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
 • Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
 • a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,
 • b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
 • Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formu beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

 1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket