Tepeüstü Mh. Örnek Sk. No:1 D:5 (Akbank üstü) Ümraniye – İstanbul

Mesleki Yeterlilik Diğer Zorunluluklar

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan Yapı Kooperatifleri, ana sözleşme ile kurulmaktadır. Kooperatife ortak olabilmek için gereken nitelik ve şartlar, Kooperatif türü doğrultusunda belirlenen ana sözleşmelerde belirlenmiştir. htisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi ile Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesinin Ortaklık Nitelik ve Şartlarını belirleyen 10. maddesinde, kooperatife ortak olabilmek için belirlenen niteliklere; bağımsız bir işyeri sahibi olmayanlar için, 4. Seviye ve üstü mesleki yeterlilik belgesi sahibi olarak çalışmak eklenmiştir. İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi ile Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesinin Ortaklık Nitelik ve Şartlarını belirleyen 10. maddesinde, kooperatife ortak olabilmek için belirlenen niteliklere; bağımsız bir işyeri sahibi olmayanlar için, 4. Seviye ve üstü mesleki yeterlilik belgesi sahibi olarak çalışmak eklenmiştir. “Bağımsız bir işyeri sahibi olmamakla birlikte, 4 üncü fıkrada belirtilen “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları”ndan birine mensup bir işyerinde mühendis, mimar, tekniker, Endüstri Meslek Lisesi (Sanat Okulu) mezunu olarak veya ustalık belgesi ya da 4 üncü seviye ve üstü mesleki yeterlilik belgesi sahibi olarak çalışıyor olmak. Ancak bu kişilerin ortaklığa kabulü için başvuru tarihinden geriye doğru ve asgari olarak 360 gün sigorta primi ödemiş olduklarını belgelemeleri şarttır.” Yapı Kooperatifi Ana sözleşmeleri için tıklayınız.

Eylül 2018 tarih ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınmalı ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilmelidir. Ekspertiz raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TS 13805/T1 İş yerleri – Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için Kurallar standardına göre hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenmektedir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip işletmelerin teknik sorumlusunun en az meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun veya çıraklık eğitim merkezinden alınmış ustalık belgesine veya Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca iş yerinde ustalık belgesine veya Mesleki Yeterlilik Belgesine veya kalfalık belgesine sahip bir eleman bulunmalıdır. Bu kapsamda teknik sorumlu ile elemanın uzmanlık alanları aynı olmamalı ve mutlaka bunlardan birisi boya veya kaporta konusunda belgeli olmalıdır. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” kapsamında “Yetkili servise ilişkin şartlara ilişkin olarak; teknik bakım ve onarım personelinin; a) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektrik tesisatçılığı, elektromekanik taşıyıcılar, elektronik, endüstriyel elektronik, endüstriyel otomasyon teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya b) Endüstri meslek liselerinin bu fıkranın (a) bendinde belirtilen bölümlerinin herhangi birisinden mezun olmamaları hâlinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında asansör bakım ve onarımı konusunda ustalık belgesine sahip olmaları veya c) Meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, mekatronik veya elektromekanik taşıyıcılar bölümlerinden mezun olmaları veya ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlayan kişinin/kişilerin dışında teknik bakım ve onarım personeli olarak istihdam edilen kişinin/kişilerin asansör bakım ve onarımı konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca bakımın kapsamını düzenleyen 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen asansör monte eden tarafından yapılabilecek değişiklikleri yapmak üzere asansör monte eden adına hareket eden montaj elemanının ve/veya teknik bakım ve onarım personelinin, bu Yönetmelikte ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği düzenlenmiştir. 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eklerinden olan Ek-8 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi “yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgelerine sahip olmayan kişileri çalıştıramaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eklerinden olan Ek-8 Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin onuncu fıkrası “(10) Yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgelerine sahip olmayan kişileri çalıştıramaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

5 Şubat 2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca KOBİ rehberi olmak isteyen adayların KOBİ Danışmanı (Seviye 6) alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız. KOBİ Danışmanı (Seviye 6) alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler, bu alanda Kurumumuz tarafından yetkilendirilen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunabilirler. Gerçekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlar sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının listesine ve ücret tarifelerine ulaşmak için tıklayınız.

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

13.02.2018 tarihli 30331 sayılı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir.

05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

23.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikler: * Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. * Bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun getirilmesine yönelik gerekli değişiklikleri on iki ay içerisinde yapacaktır. * Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir. * Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin tebliğ tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilen mesleklerde açılan kurslarda sınav, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla yaptırılması gerekmektedir.

25.09.2002 tarihli ve 24887 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği” kapsamında belirtilen alanlarda çalıştırılacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi veya akredite kuruluşlarca düzenlenen belgelere sahip olması gerekmektedir.

26.03.2015 tarihli 29307 sayılı İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlardan İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunanların Kurum bünyesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanmalarının genel hükümler doğrultusunda yapılacağı belirlenmiştir. Bu mevzuat gereği ilgili pozisyonda istihdam edilenler için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

2016/2 KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinden itibaren çözümleyici kadrosunu tercih eden fizik, fizik mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği ve matematik ve istatistik bölümlerinden mezun adaylar ile mühendislik fakültesi dışındaki fakültelerin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olan adayların çözümleyici kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri için Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen mesleklerde çalışacak kişiler, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları durumunda söz konusu yönetmelik kapsamında belirtilen zorunluluğu karşılayabilmektedirler.

16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında inşaat ve tesisat işlerinde çalıştırılacak ustalardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma koşulu aranmaktadır.

Yorumlar kapalı